1

2

AgroPlatforma ODR

Innowacyjność, jako czynnik nowoczesności w gospodarstwach rolnych

Innowacyjność, jako czynnik nowoczesności w gospodarstwach rolnych

Innowacyjność według definicji zawartej w ustawie o niektórych formach działalności innowacyjnej (Dz. U. 2005, nr 179, poz. 1484) to działalność związana z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania nowych i udoskonalonych materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów lub metod przeznaczonych do wprowadzenia na rynek albo do innego wykorzystania w praktyce.

 

     Innowacyjność we współczesnym definiowaniu uznawana jest za proces, w wyniku, którego następuje wytwarzanie czegoś nowego (produkt, technologia, organizacja, usługa) o wymiernej wartości rynkowej.

     W zakresie działalności innowacyjnej należy rozróżnić pojęcia innowacyjności i innowacji. Innowacyjność w ogólnym ujęciu jest procesem (działalnością), a innowacje wiążą się z absorpcją nowości, czyli ich wdrażaniem w praktyce gospodarczej. W węższym ujęciu innowację można określić jako zmianę, która została dokonana w celu uzyskania nowego produktu, nowej usługi lub nowej jakości. Nowe rozwiązanie (zmianę) uznaje się za innowację gospodarczą, gdy znajduje praktyczne zastosowanie i przynosi korzyść ekonomiczną.

     W rolnictwie działalność innowacyjna napotyka dużo barier, m.in. rozdrobnioną strukturę agrarną zwłaszcza w południowej części Polski, niewystarczającą ilość środków produkcji oraz niepewność przyszłości gospodarstw. Jednak wprowadzenie innowacji do gospodarstw rolnych jest bardzo ważne ze względu na dostosowanie polskiego rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej oraz możliwości osiągania wyższych dochodów z produkcji rolniczej. Dla producentów rolnych ważne są również źródła informacji o nowościach przydatnych do wdrożenia we własnym gospodarstwie, do których głównie należą: Instytuty Naukowe, Instytuty Badawczo-Rozwojowe, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Internet, wystawy rolnicze, czasopisma fachowe, telewizyjne programy rolnicze oraz wsparcie w tym zakresie m.in. ze strony specjalistów ODR.

     W rolnictwie, podobnie jak w innych dziedzinach, postęp, a więc innowacyjność, decyduje o dynamice rozwoju. Innowacjami w rolnictwie jest m.in.: wprowadzenie nowej odmiany, wprowadzenie nowej technologii produkcji w gospodarstwie rolnym, udoskonalenie w zakresie nawożenia roślin uprawnych, wprowadzenie nowej techniki uprawy gleby i inne.

Na podstawie wymienionych przykładów w odniesieniu, zarówno do rolnictwa, jak i gospodarstwa rolnego - można stwierdzić, że zachodzą zmiany, które powodują zwiększenie sprawności i efektywności działania, unowocześnienie wyposażenia technicznego, doskonalenie organizacji pracy, podniesienie wydajności i jakości pracy, obniżenie kosztów produkcji, wzrost jakości produktów i ich konkurencyjności, osiąganie wyższych dochodów i opłacalności produkcji.

     Stosowanie innowacji w rolnictwie wymusza współczesna gospodarka rynkowa. Gospodarstwa rolne, które chcą być konkurencyjne i zajmować znaczącą pozycję na rynku, zarówno krajowym, jak i międzynarodowym - muszą mieć wdrożony wysoki poziom innowacji. Można przyjąć, że działalność innowacyjna jest wyznacznikiem nowoczesności i konkurencyjności gospodarstw rolnych.

                                   

Zbigniew Żak

„Doradca”

MODR Karniowice

(za „AGRO” 3/2020)

 

Źródło: Dz.U.2005, nr 179, poz. 1484 2. Harasim A.: Czynniki kształtujące potrzeby rolników w zakresie innowacji i doradztwa rolniczego. Studia i Raporty IUNG-PIB, 2018, 55(9): 163-173